درباره ما

مسیر پوش مجری کلیه عملیات را هسازی ، جدول گذاری ، کفپش بتنی و پیاده رو سازی و 

اجرای مکانیزه و دستی آسفالت با سابقه و رزومه عالی و درخشان در تهران ، کرج و شهرهای

شمالی کشور : نور ، محمودآباد، نوشهر ، رویان  و….