آرشیو برچسب های: قیمت اجرای تنی آسفالت

قیمت اسفالت محوطه و خیابان 09197328245

قیمت اسفالت محوطه و خیابان  قیمت اجرای  اسفالت محوطه ، قیمت اجرای اسفالت خیابان ، قیمت اجرای اسفالت پارکینگ 1- قیمت اجرای اسفالت توپکا   هر متر مربع به ضخامت  یک  سانتیمتر  ۸۵۰۰ تومان 2 – قیمت اجرای اسفالت مکانیزه هر مترمربع به ضخامت  یک سانتیمتر   ۹۰۰۰ تومان 3- قیمت اجرای اسفالت بیندر هر متر مربع