آرشیو برچسب های: قیمت اسفالت توپکا

قیمت اسفالت محوطه و خیابان 09197328245

قیمت اسفالت محوطه و خیابان  قیمت اجرای  اسفالت محوطه ، قیمت اجرای اسفالت خیابان ، قیمت اجرای اسفالت پارکینگ 1- قیمت اجرای اسفالت توپکا   هر متر مربع به ضخامت  یک  سانتیمتر  ۸۵۰۰ تومان 2 – قیمت اجرای اسفالت مکانیزه هر مترمربع به ضخامت  یک سانتیمتر   ۹۰۰۰ تومان 3- قیمت اجرای اسفالت بیندر هر متر مربع

قیمت اسفالت 09197328245 مرداد ماه 96

قیمت اسفالت  مرداد ماه 96 بهترین قیمت اسفالت  اسفالت کاری  در تهران و حومه 1 – اجرای اسفالت توپکا 019 به ازای هر سانتیمتر در مترمربع   8000 تومان 2 – اجرای اسفالت بیندر 025 به ازای هر سانتیمتر در مترمربع  7700 تومانی برای پخش مکانیزه به قیمت های فوق 700 تومان اضافه می شود

قیمت اسفالت تنی تیر 96 / 09197328245

قیمت اسفالت تنی تیر 96 /  09197328245 1- قیمت فروش اسفالت تنی توپکا 06 درب کارخانه    340.000 تومان  2- قیمت فروش اسفالت تنی توپکا 012 درب کارخانه  285.000 تومان 3 – قیمت فروش اسفالت تنی توپکا 019 درب کارخانه 275.000 تومان 4 – قیمت فروش اسفالت تنی بیندر 025 درب کارخانه 265.000 تومان 5